Všeobecne záväzné nariadenia obce Oreské
  označenie názov stav platnosť
od
do
VZN č. 3/2018
o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
platné
01.01.2019
VZN č. 2/2018
VZN č. 2/2018, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Oreské
platné
01.02.2019
VZN č. 1/2018
O ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce Oreské
zrušené
Dodatok
Dodatok č. 1/2017 VZN č. 4/2015 o miestných daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na uzemí obce Oreské
platné
1.1.2018
VZN č. 5/2017
Povodňový plán obce Oreské, k nahliadnutiu na OcÚ Oreské
platné
VZN č. 4/2017
Plán ukrytia obce Oreské, k nahliadnutiu na OcÚ Oreské
platné
VZN č. 3/2017
VZN č.3/2017, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Oreské
platné
1.5.2017
VZN č. 2/2017
VZN č.2/2017, ktorým sa zrušuje VZN č. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciam
-
-
VZN č.1/2017
VZN č.1/2017, ktorým sa zrušuje VZN č.1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiskana území obce Oreské - - -
Dodatok
Dodatok č.1 k VZN č.4/2015 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a za drobné stavebné odpady na území obce Oreské platné 1.1.2017 -
Dodatok
Dodatok č.1 k VZN č.18/2013 o polatkoch na území obce Oreské platné 1.1.2017 -
VZN č. 6/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oreské platné 1.7.2016 -
VZN č. 4/2016
o slobodnom prístupe k informáciám zrušené 1.5.2016 -
VZN č. 3/2016
o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské platné 1.5.2016 -
VZN č. 2/2016
o spôsobe náhradného zásobovania vodou, odvádzaní odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Oreské platné 1.5.2016 -
VZN č. 1/2016
o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Oreské zrušené 1.5.2016 -
zmena č. 1/2016 VZN č. 18/2013
o poplatkoch vyberaných obcou Oreské platná 1.1.2016 -
VZN č. 4/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské platné 1.1.2016 -
VZN č. 13/2015
o výlepných miestach na vylepovanie volebných a reklamných plagátov platné 1.1.2016 -
VZN č. 2/2015
o určovaní súpisných a orientačných čísiel na území obce Oreské platné 1.1.2016 -
VZN č. 1/2015
o sťažnostiach a petíciách platné 1.1.2016 -
VZN č. 18/2013
o poplatkoch vyberaných obcou Oreské platné 1.1.2014 -
VZN č. 17/2013
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské zrušené 1.1.2014 31.12.2015
zmena č. 1/2013 VZN č. 12/2011

o poplatkoch vyberaných obcou Oreské

zrušená 21.2.2013 31.12.2013
zmena č. 1/2013 VZN č. 6/2005

o separovanom odpade na území obce Oreské

platná 21.2.2013 -
VZN č. 16/2013
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva platné 21.2.2013 -
VZN č. 15/2013
o chove, vodení a držaní psov na území obce Oreské platné 1.2.2013 -
VZN č. 14/2012
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské zrušené 1.1.2013 31.12.2013
VZN č. 13/2012
o organizácii miestneho referenda platné 1.3.2012 -
VZN č. 12/2011
o poplatkoch vyberaných obcou Oreské zrušené 1.1.2012 31.12.2013
VZN č. 11/2011
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské zrušené 1.1.2012 31.12.2012
VZN č. 10/2011
Povodňový plán záchranných prác obce Oreské platné 13.3.2011 -
VZN č. 9/2010
o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce platné 13.3.2010 -
VZN č. 8/2009
Povodňový plán záchranných a zabezpečovacích prác obce zrušené 14.11.2009 12.3.2011
VZN č. 7/2008
o komunálnom odpade a drobnom stavebnom odpade, ktoré vznikajú na území obce Oreské zrušené 1.1.2009 30.6.2016
VZN č. 6/2008
o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Oreské zrušené 1.1.2009 30.4.2016
VZN č. 5/2008
o poplatkoch vyberaných obcou zrušené 1.1.2009 31.12.2011
VZN č. 4/2008
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské zrušené 1.1.2009 31.12.2011
VZN č. 3/2007 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Oreské zrušené - 31.12.2008
VZN č. 6/2005
o separovanom odpade na území obce Oreské platné 15.3.2005 -
VZN č. 5/2005 o poplatkoch vyberaných obcou Oreské zrušené - 31.12.2008
VZN č. 1/2005
o určení školského obvodu pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ na území mesta Michalovce a pre deti MŠ na území obce Zbudza platné 12.3.2005 -
VZN č. 3/2004
o čistení, údržbe a ochrane verejných priestranstiev a ochrane verejného poriadku na území obce Oreské platné 1.1.2004 -