V  Ý  Z  V  A

na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti na stavbu

ORESKÉ – protipovodňové opatrenia na obecnom potoku.

OBEC ORESKÉ
Obecný úrad, Oreské 129, 072 23 Staré

1. IDENTIFIKÁCIA  VEREJNÉHO  OBSTARAVATEĽA:

Názov organizácie: OBEC  ORESKÉ
IČO : 00325554
SÍDLO ORGANIZÁCIE: OBECNÝ ÚRAD č. 129
e- mail : oreske@3gpsnet.sk

KONTAKTNÉ  MIESTO:
OBECNÝ  ÚRAD č. 129

KONTAKTNÉ  OSOBY:
Milan Havrilčák
Tel.: 0904617702
056/6886061-2
e-mail: oreske@3gpsnet.sk

2. DRUH  ZÁKAZKY:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §102 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladaná hodnota zákazky 1 300€ vrátane DPH.

3. NÁZOV ZÁKAZKY:

Vypracovanie zámeru navrhovanej činnosti na stavbu „Oreské – protipovodňové opatrenia na obecnom potoku“.

4. TRVANIE ZMLUVY:

do 31.12.2012.

5. FINANCOVANIE A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Predmet zákazka bude financovaný z vlastných zdrojov.

6. PODMIENKY  ÚČASTI  UCHADZAČOV:

Doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky – fotokópia.

7. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:

do 28.10.2012 do 12,00 hod.

8. ADRESA NA KTORÚ SA MAJÚ PONÚKY DORUČIŤ:

Obecný úrad Oreské 129, 072 23 Staré.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke označenej heslom „Protipovodňové opatrenia".

9. KRITÉRIA NA HODNOTENIE PONÚK:

Vypracovanie zámeru za cenu 1300 € vrátane DPH.

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO  OBSTÁRAVATEĽA:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje práva neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

11. UPOZORNENIE:

Verejný obstarávateľ nie je platcom DPH.

V Oreskom dňa 14. 8. 2012
Milan Havrilčák, v.r.
starosta obce