Konkurz na obsadenie pracovného miesta - knihovník Obecnej knižnice obce Oreské

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom uznesením č. 33/2011 zo dňa 25. 2. 2011

1. VYHLASUJE:
Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta – knihovník v Obecnej knižnici. Práca na dohodu, 2 hod. týždenne, mzda 2,66 €/hod.
2. SCHVAĽUJE:
a) Spôsob vykonania výberového konania na obsadenie pracovného miesta:
verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva.
b) Kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • deklarovaný vzťah ku knihám
 • prax vítaná
 • c) Náležitosti písomnej žiadosti:
 • osobné údaje
 • súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, vlastnoručne podpísaný
 • d) Termín ukončenia odovzdávania písomných prihlášok:
  do 13. 5. 2011 (piatok) do 14:00 hod.
  e) Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
  písomnú žiadosť vrátane požadovaných náležitostí musia záujemcovia doručiť do určeného termínu na adresu: Obecný úrad, Oreské č. 129, 072 23 Staré
  V Oreskom, dňa 1. 3. 2011
  Milan Havrilčák, v.r.
  starosta obce
  Poznámka :
  Záujemcovia, ktorí splnia podmienky na pracovné miesto knihovníka, budú na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Oreskom dňa 27. 5. 2011 pozvaní osobitnou pozvánkou.