Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oreské

Obecné zastupiteľstvo v Oreskom uznesením č. 33/2011 zo dňa 25. 2. 2011

1. VYHLASUJE:
V súlade s §18a odst. 2 Zákona č.369/1990 Zb. v platnom znení "Voľbu hlavného kontrolóra obce" na deň 27. 5. 2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Oreskom.
2. SCHVAĽUJE:
a) Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Oreské:
verejným hlasovaním poslancov obecného zastupiteľstva. Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Podrobnosti o voľbe upravuje § 18a odst. 3 Zákona č. 369/1990.
b) Kvalifikačné a ďalšie predpoklady:
 • minimálne úplne stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
 • prax a práca v samospráve vítaná
 • bezúhonnosť
 • c) Náležitosti písomnej prihlášky:
 • identifikačné údaje:  meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa bydliska, telefonický  kontakt, e-mail
 • súhlas na použitie poskytnutých osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z.z. v platnom znení o ochrane osobných údajov a ich následnej archivácii. Súhlas musí mať písomnú formu a bez vlastnoručného podpisu je neplatný
 • overenú fotokópiu dokladu o najvyššom vzdelaní
 • profesijný životopis s uvedením doterajšej praxe
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 • d) Termín ukončenia odovzdávania písomných prihlášok:
  do 13. 5. 2011 (piatok) do 14:00 hod.
  e) Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok:
  písomnú prihlášku vrátane požadovaných náležitosti kandidáti musia doručiť do určeného termínu na adresu: Obecný úrad, Oreské č. 129, 072 23 Staré s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ". Pri osobnom doručení do podateľne Obecného úradu v Oreskom (č. 129) s tým istým označením.
  V Oreskom, dňa 1. 3. 2011
  Milan Havrilčák, v.r.
  starosta obce
  Poznámka :
  Uchádzači ktorí splnia podmienky na voľbu hlavného kontrolóra budú na zasadnutie obecného zastupiteľstva v Oreskom dňa 27. 5. 2011 pozvaní osobitnou pozvánkou.