29.november 2022Pozvánka " Mikuláš 2022" viac 
 28. november 2022Informácia o voľnom pracovnom mieste viac 
 21. november 2022Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 11. november 2022Referendum 2023 - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Oreské viac 
 11. november 2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre referendum, ktoré sa bude konať 21.01.2023 dňa viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Informácia pre voliča viac 
 09. november 2022Referendum 2023 - Vyhlásenie referenda na sobotu 21. januára 2023 viac 
 07. november 2022Verejná vyhláška - rozhodnutie /"Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť" viac 
 02. november 2022Komunálne voľby 2022 - výsledky viac 
 27.október 2022Verejná vyhláška - rozhodnutie /"Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť" viac 
 29. september 2022Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva KSK - volebný obvod č. 7 - Michalovce viac 
 29. september 2022Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu KSK viac 
 29. september 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 26. september 2022Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko" viac 
 19. september 2022Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania /konania v predčasovom užívaní/ a nariadenie ústneho pojednávania - "Prepojovací plynovod Poľsko - Slovensko" viac 
 14. september 2022Voľby 2022 - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce viac 
 14. september 2022Voľby 2022 -  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva viac 
 24. august 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 26.09.2022 viac 
 02.august 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 23.08.2022 viac 
 02.august 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 22.08.2022 viac 
 28.07.2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 18.08.2022 viac 
 27. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 17.08.2022 viac 
 26. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 15.08.2022 viac 
 26. júl 2022Voľby 2022 - Oznámenie o určení volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti viac 
 19. júl 2022Voľby 2022 - Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie viac 
 19.júl 2022Voľby 2022 - Oznámenie údajov o zapisovateľovi miestnej volebnej komisie viac 
 12. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 28.07.2022 viac 
 12. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 25.07.2022 viac 
 12. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 21.07.2022 viac 
 12. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 20.07.2022 viac 
 12. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 19.07.2022 viac 
 12. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 18.07.2022 viac 
 07. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 28.07.2022 viac 
 07. júl 2022Určenie volebných obvodov pre voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja, počtu poslancov v nich, 
sídla Volebnej komisie KSK a sídiel obvodných volebných komisií
viac
 
 07. júl 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 01. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 21.07.2022 viac 
 01. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 20.07.2022 viac 
 01. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 19.07.2022 viac 
 01. júl 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 18.07.2022 viac 
 30. jún 2022OR HaZZ v Michalovciach - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru viac 
 21. jún 2022NATUR-PACK: certifikát za rok 2021 pre obec ohľadom triedeného zberu viac 
 20. jún 2022Voľby 2022 - Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 viac 
 20. jún 2022Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29.októbra 2022 viac 
 20. jún 2022Voľby 2022 - Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022 viac 
 20. jún 2022Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov viac 
 14. jún 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 22.06.2022 viac 
 14. jún 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 21.06.2022 viac 
 14.jún 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny  na 20.06.2022 viac 
 10. jún 2022Voľby 2022 - Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú 29. októbra 2022 viac 
 10. jún 2022Voľby do organov samosprávnych krajov sa konajú 29. októbra 2022 viac 
 10. jún 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 09. jún. 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 17.06.2022  viac 
 09. jún. 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 16.06.2022 viac 
 09. jún. 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o neuskutočnení prerušenia distribúcie elektriny na 15.06.2022 viac 
 02.06.2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 22.06.2022 viac 
 02.06.2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 21.06.2022 viac 
 31.05.2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 20.06.2022 viac 
 27. máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 17.06.2022  viac 
 26. máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny  na 16.06.2022 viac 
 25.máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 15.06.2022  viac 
 24.máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny na 03.06.2022   viac 
 23.máj 2022VSD, a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny  na 02.06.2022 viac 
 23. máj 2022Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2022 viac 
 23. máj 2022Záverečný účet obce za rok 2021 viac 
 16. máj 2022Oznámenie o vstupe na pozemok viac 
 12. máj 2022Pozvánka "Deň matiek 2022" viac 
 02. máj 2022Diplomová práca - dotazník viac 
 20. apríl 2022OR HaZZ v Michalovciach - odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru viac 
 28. marec 2021Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021 viac 
 25. marec 2022Ministerstvo dopravy a výstavby SR - Doložka právoplatnosti rozhodnutia č. 16159/2022/SSSVP/19984 viac 
 25. marec 2022OR HaZZ v Michalovciach - vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru viac 
 18. marec 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 16. marec 2022Oznámenie viac 
 15. marec 2022Usmernenie - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach viac 
 15. marec 2022Oznámenia o plánovanom výrube NN, Východoslovenská distribučná, a.s. - výzva viac 
 11. marec 2022Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 07. marec 2022Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky - rozhodnutie viac 
 01. marec 2022Oznámenie - Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2026 viac 
 11. február 2022Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2021 viac 
 08. február 2022Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie KSK na roky 2021-2027 - záverečné stanovisko viac 
 07. február 2022Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK - záverečné stanovisko viac 
 20. január 2022Oznámenie verejnou vyhláškou - Východoslovenská distribučná a.s., Košice - úprava NN a DP viac 
 20. január 2022Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu viac 
 14. január 2022 Verejná vyhláška - Oznámenie o podanom odvolaní a upovedomenie účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a o následnom predložení odvolania odvolaciemu orgánu. viac 
 10. december 2021Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 06. december 2021Verejná vyhláška - Rozhodnutie viac 
 01. december 2021Návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2022 viac 
 29. november 2021 Východoslovenská distribučná a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny viac 
 25. november 2021Východoslovenská distribučná a.s. Košice - Oznámenie o zrušení plánovaného prerušenia distribúcie elektriny viac 
 25. november 2021Východoslovenská distribučná a.s. Košice - Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny viac 
 24. november 2021Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2022 viac 
 19. november 2021Východoslovenská distribučná a.s. Košice - oznámenie o vstúpe na pozemok viac 
 10. november 2021Regionálna veterinárna a potravinová správa Michalovce - opatrenia viac 
 03. november 2021Strategický dokument KSK do roku 2030 viac 
 02. november 2021Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 26. október 2021Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny viac 
 19. október 2021Verejná vyhláška - Oznámenie viac 
 13. október 2021Verejná vyhláška - Oznámenie viac 
 02.september 2021Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 14.07.2021Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny viac 
 14.07.2021Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny viac 
 28. jún 2021 Oznámenie o očkovaní mobilnou jednotkovu viac 
 28. jún 2021 Oznámenie o konaní tlakovej skúšky viac 
 16. jún 2021Verejná vyhláška - Osobitne obhospodarovanie lesov - začatie konania - výzva a upozornenie viac 
  03. jún 2021Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Jasenov viac 
 03. jún 2021Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 20. máj 2021Záverečný účet za rok 2020 viac 
 11. máj 2021Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 viac 
 30. apríl 2021Prevencia kriminality - Informácie o asistovanom sčítaní obyvateľov viac 
 19. marec 2021Informácie o začatí správnych konaní - výrub stromov viac 
 17. marec 2021Verejná vyhláška - Rozhodnutie o prerušení konania o zápise obhospodarovateľa lesa do evidencie lesných pozemkov podľa zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch viac 
 15. marec 2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.06.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkoma svoje podanie nedoplnili alebo neoprávili+ zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv viac 
 15. marec 2021Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom + zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o návrátenie užívacích práv k lesným pozemkom viac 
 15. marec 2021Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 viac 
 5. marec 2021Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 25. február 2021Oprava potvrdenia o zápise zmeny údajov v registri PS zo dňa 08.02.2021 viac 
 18. február 2021Mobilné odberové miesta /MOM/ v Michalovciach viac 
 15. február 2021Potvrdenie o zápise do registra pozemkových spoločenstiev viac 
 15. február 2021Verejná vyhláška - upovedomenie vlastníkov lesa o povinnostiach viac 
 15. február 2021Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2020 viac 
 10. február 2021Mobilné odberové miesta /MOM/ viac 
 04.február 2021Mobilné odberové miesta /MOM/ v Michalovciach viac 
 26. január 2021Elektronické sčítanie obyvateľov viac 
 26. január 2021Oznámenie o plánovanom prerušení distribucie elektriny viac 
 26. január 2021Verejná vyhláška - Oznámenie o likvidácii spoločenstva + Potvrdenie viac 
 26. január 2021Informácie o začatí správnych konaní - výrub stromu viac 
 21. január 2021Skríningové testovanie viac 
 08. január 2021Harmonogram vývozu odpadu na rok 2021 viac 
 07. január 2021Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - kontaktné miesto viac 
 22. december 2020Prehlásenie o kompostovaní viac 
 22. december 2020Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 viac 
 15. december 2020UPS Oreské Vás pozýva viac 
 11. december 2020Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 04. december 2020Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromova iných porastov viac 
 03. december 2020Návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2021 viac 
 24. november 2020Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021 viac 
 06. november 2020Informácie pre občanov k II. kolu testovania viac 
 30. október 2020Zmeny v autobusových spojoch od 28.10.2020 viac 
 30. október 2020Informácie pre občanov k celoplošnému testovaniu viac 
 22.10.2020Seniori a ochorenie COVID-19 viac 
 22.10.2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov viac 
 09.10.2020Plán rozvoja verejných vodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 -2027 - rozsah hodnotenia viac 
 09.10.2020Pozýva Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 06.10.2020Oznámenie o strategickom dokumente "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s vyhľadom do roku 2050" viac 
  12. august 2020Sčítanie obyvateľov, domov a bytov viac 
 15. júl 2020Dražobná vyhláška viac 
 29. máj 2020Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 21. máj 2020Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 19.05.2020 viac 
 15. máj 2020Návrh plánu kontronej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 viac 
 15. máj 2020Opatrenia ÚVZ SR zo dňa 13.05.2020 viac 
 15.máj.2020Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Košického kraja na roky 2021-2027 viac 
 20. apríl 2020Opatrenia ÚVZ SR od 20.04.2020 viac 
 08. apríl 2020NATUR-PACK: dôležité upozornenie viac 
 07. apríl 2020Oznámenie - ARRIVA Michalovce a.s. viac 
 06. apríl 2020COOP JEDNOTA Michalovce s.d. - určenie času predaja počas Veľkonočných sviatkov 2020 viac 
 06. apríl 2020OR HaZZ Michalovce vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru viac 
 02. apríl 2020Seniori COVID 19 - odporúčanie viac 
 30. marec 2020Opatrenia ÚVZ SR od 30.03.2020 viac 
 27. marec 2020Oznámenie NATUR-PACK viac 
 25. marec 2020Zápis do 1. ročníka - ZŠ Staré viac 
 23. marec 2020Opatrenia ÚVZ SR od 19.03.2020 viac 
 18. marec 2020Odporučanie pre COVID-19 viac 
 18. marec 2020Oporučanie pre COVID-19 viac 
 18. marec 2020Odporučanie pre COVID-19 viac 
 18. marec 2020Odporučanie pre COVID -19 viac 
 17. marec 2020Ďalšie opatrenia ÚVZ SR od 16. 03.2020 viac 
 16. marec 2020Opatrenie ÚVZ SR od 16.03.2020 viac 
 16. marec 2020Oznámenie viac 
 13. marec 2020Oznámenie - ARRIVA Michalovce a.s. viac 
 12. marec 2020Oznam - VSD preventívne minimalizuje osobný kontakt viac 
 10. marec 2020Verejná vyhláška - Rozhodnutie - zákaz hromadných podujatí viac 
 27. február 2020Výpočet výtriedenia komunálnych odpadov viac 
 27. február 2020Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 20. február 2020VSD - Manuál Mimoriadna situácia viac 
 11.február 2020Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržatelnej mobility Košického samosprávneho kraja" viac 
 30. január 2020Informačný leták - "Mimoriadna situácia v regióne zaťaženom PCB látkami" viac 
 28. január 2020Harmonogram odvozu jedlých olejov viac 
 09. január 2020Harmonogram vývozu odpadu na rok 2020 viac 
 04. december 2019Pozývame Vás na podujatie Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláša viac 
 04. december 2019Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 20. november 2019Návrh rozpočtu na rok 2020 viac 
 19. november 2019Voľby do NR SR 2020 - Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a oznámení o delegovaní členov do OkVK - oznámenie adresy na doručovanie viac 
 19. november 2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2020 viac 
 06. november 2019Voľby do NR SR 2020 - vyhlásenie termínu volieb viac 
 06. november 2019Voľby do NR SR 2020 - Informácia pre voliča viac 
 25. október 2019Voľby do NR SR 2020 - Voľba poštou - informácie a vzor žiadosti pre voličov bez trvalého pobytu na území SR viac 
 25. október 2019Voľby do NR SR 2020 - Voľba poštou - informácie a vzor žiadosti pre voličov s trvalým pobytom na území SR viac 
 25. október 2019Voľby do NR SR 2020 - Voľba poštou - adresa na dpručenie žiadosti viac 
 11. október 2019Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad viac 
 11. október 2019Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 20. september 2019Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 20. jún 2019Oznam RVPS Michalovce - Informácie pre chovateľov psov viac 
 20. jún 2019Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 11. jún 2019Oznámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja" viac 
 10. jún 2019Návrh zaverečného účtu za rok 2018 viac 
 5. jún 2019Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 viac 
 30. máj 2019Verejná vyhláška - Rekonštrukcia plynovodu /oznámenie o vstupe na pozemok/ viac 
 9. máj 2019Pozvánka "Deň matiek 2019" viac 
 30. apríl 2019Oznámenie o spustení projektu eKasa - napojenie pokladníc na finančnú správu viac 
 24. apríl 2019Ozámenie o strategickom dokumente "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja" viac 
 23. apríl 2019Výzva na šetrenie vodou - preventívne opatrenia viac 
 23. apríl 2019 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny viac 
 29. marec 2019Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 21.marec 2019Voľby do Európskeho parlamentu "rok 2019" Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu viac 
 11.marec 2019Pozvánka na zásadnutie Valného zhromaždenia Urbárskeho pozemkového spoločenstva Oreské viac 
 19. február 2019Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov viac 
 06.február 2019Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2019 viac 
 05. február 2019Voľby do Európskeho parlamentu "rok 2019" - Informácie pre voliča viac 
 05. február 2019Voľby do Európskeho parlamentu "rok 2019" - Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlasení volieb do Európskeho parlamentu viac 
 05. február 2019Pozrite si plán zberu jedlých olejov a tukov na rok 2019 viac 
 25. január 2019Voľby prezidenta SR "rok 2019" - Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu viac 
 25. január 2019Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Usmernenie viac 
 18. január 2019 Pozývame Vás na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 16.január 2019Voľby prezidenta SR - Informácie pre voliča viac 
 16.január 2019Voľby prezidenta SR - Rozhodnutie predsedu NR SR 8/2019 Z.z. o vyhlasení volieb prezitenta SR 2019 viac 
 09. január 2019Pozrite si plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti pre rok 2019 viac 
 19.december 2018Pozývame Vás na silvestrovské posedenie viac 
 19.december 2018Pozývame Vás na zasadnutie OcZ viac 
 10.december 2018Návrh VZN o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa viac 
 10.december 2018Návrh rozpočtu na rok 2019 viac 
 07.december 2018 Návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN č.1/2018 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Oreské viac 
 23. november 2018Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac 
 15.november 2018Výsledky komunálnych volieb 2018 viac 
 20.september 2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva viac 
 20.september 2018Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce viac 
 18. september 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 3. september 2018Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Informácia pre voliča viac 
 28. august 2018Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Oznámenie o dostupnosti zapisovateľa a informácia o e-mailovej adrese na doručovanie oznámení na delegovaníe člena a nahradníka do miestnej /okrskovej/ volebnej komisie viac 
 20. august 2018Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 - Oznámenie o čase konania volieb, počte obyvateľov obce, volebných obvodov a počet poslancov viac 
 08.august 2018Verejná vyhláška viac 
 9. júl 2018Rozhodnutie o povolení stavby "Prepojovací VTL plynovod Poľsko-Slovensko, líniová časť" viac 
 20.jún 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 15.jún 2018OR HaZZ Michalovce vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru viac 
 6.jún 2018Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 viac 
 31.máj 2018 Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Oreské viac 
 29.máj 2018Pozvánka MDD 2018 viac 
 25.máj 2018Záverečný účetu za rok 2017 viac 
 21.máj 2018Záverečné stanovisko viac 
 7.máj 2018Pozvánka Deň matiek 2018 viac 
 27.apríl 2018Oznámenie o začatí uzemného a stavebného konania viac 
 23.apríl 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 17.február 2018Oznámenie o začatí stavbného konania a nariadenia ústneho pojednavania viac 
 16.marec 2018Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja viac 
 22.február 2018Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovín v k.u Oreské viac 
 20.február 2018Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 2.február 2018Pozrite si návrh VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na uzemí obce Oreské viac 
 15.január 2018Pozrite si Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácnosti pre rok 2018 viac 
 15.január 2018Pozvánka na detský karneval viac 
 11.január 2018Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje viac 
 22.12.2017Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020 viac 
 3.december 2017Pozývame Vás na podujatie Rozsvietenie vianočného stromčeka a Mikuláša viac 
 23.11.2017Pozvánka na zasadnutie OZ viac 
 13.11.2017Voľby do VÚC 2017 viac 
 14.11.2017Návrh rozpočtu na rok 2018 viac 
 4.september 2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva viac 
 24.august 2017Pozrite si Oznámenie-rozhod. o územnom konaní ... viac 
 10.júl 2017Pozrite si oznámenie o začatí územného konania. viac 
 23.júna 2017Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva viac 
 7.6.2017Plán kontrolnej činnosti HK viac 
 7.6.2017Pozvánka MDD 2017 viac 
  2. marec 2017 Územný plán KSK viac  
  8. február 2017 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Oreské viac  
  7. február 2017 Pozvánka na Detský karneval viac  
  12. január 2017 Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva viac  
  4. január 2017 Pozrite si Plán zberu komunálneho a separovaného odpadu z domácností pre rok 2017 viac  
  23. december 2016 Pozrite si plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 viac  
  21. december 2016 Pozrite si návrh VZN, ktorým sa zrušuje VZN è.1/2016 viac  
  5. december 2016 Pozývame Vás na zasadnutie OcZ...  
  2. december 2016 Pozývame Vás na Silvestrovskú zábavu v Oreskom  
  30. november 2016 Pozývame Vás na podujatie Rozsvietenie vinaoèného stromèeka a Mikulᚠ 
  25. november 2016 Pozrite si návrh dodatku è.1 k VZN o miestnych daniach viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh dodatku è.1 k VZN o poplatkoch vyberaných obcou viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2017... viac  
  25. november 2016 Pozrite si návrh rozpočtu obce Oreské na rok 2017... viac  
  20. október 2016 Poďkovanie Nadácii SPP za finanèný príspevok viac  
  19. september 2016 Pozývame Vás na zasadnutie OcZ...  
  25. august 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  30. júl 2016 Pozrite si noviny Pod Bukovinou...  
  6. jún 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  26. máj 2016 Pozývame Vás na oslavu Dòa detí 28. mája 2016 o 13:30  
  26. máj 2016 Pozrite si návrh VZN è. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oreské... viac  
  1. apríl 2016 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  17. marec 2016 Pozrite si návrh VZN è. 4/2016 o slobodnom prístupe k informáciám... viac  
  15. marec 2016 Pozrite si návrh VZN è. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Oreské... viac  
  14. marec 2016 Pozrite si návrh VZN è. 1/2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Oreské – Prevádzkový poriadok pohrebiska... viac  
  26. február 2016 OZNÁMENIE o zaèatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov v k. ú. Oreské viac  
  19. február 2016 OZNÁMENIE: Závereèné stanovisko k projektu Prepojovací plynovod PoŸsko – Slovensko. viac  
  21. december 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  18. december 2015 Pozrite si návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2016... viac  
  10. december 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  10. december 2015 OZNAM PRE POTREBY POLITICKÝCH STRÁN:
Doruèovanie oznámenia o delegovaní èlena a náhradníka do okrskovej ebnej komisie obce Oreské  pre „Voľby  do národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016“ na e-mail adresu: oreske@3gpsnet.sk
   
  25. november 2015 Pozrite si návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady... viac  
  22. november 2015 ROHODNUTIE predsedu NRSR o vyhlásení volieb do NRSR viac  
  19. november 2015 Pozrite si návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2016... viac  
  18. november 2015 Pozrite si návrh VZN o výlepných miestach na vylepovanie volebných a reklamných plagátov... viac  
  3. november 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  2. november 2015 Pozrite si návrh VZN o urèení súpisného èísla... viac  
  26. október 2015 Pozrite si návrh VZN o sažnostiach a petíciách... viac  
  21. október 2015 POZVÁNKA: Pozývame Vás na verejné zhromaždenie obèanov obce Oreské, ktoré sa uskutoèní v nedeŸu 25. 10. 2015 o 17:00 v spoloèenskej miestnosti. viac  
  20. október 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  18. september 2015 OZNÁMENIE o zaèatí stavebného konania viac  
  11. september 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  31. august 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  19. august 2015 OZNÁMENIE: Prepojovací plynovod PoŸsko – Slovensko – správa o hodnotení. Správa o hodnotení je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Oreskom. viac  
  8. júl 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom zasadlo tohto roku tretíkrát... viac  
  12. jún 2015 Obec Oreské a PZ Javorina Oreské Vás pozývajú na Výstup na Jasenovský hrad  
  12. jún 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom na svojom zasadnutí... viac  
  7. máj 2015 Pozývame Vás na oslavu Dòa matiek 10. mája 2015 o 15:00. V programe vystúpi DFSk Hatalovèan a deti a mládež z obce Oreské.    
  20. apríl 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom zasadlo tohto roku tretíkrát... viac  
  31. marec 2015 Pozývame Vás na riadne zasadnutie OcZ...  
  19. marec 2015 Obecné zastupiteŸstvo na svojom druhom riadnom tohtoroènom zasadnutí... viac  
  9. marec 2015 Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom vyhlasuje voŸbu hlavného kontrolóra obce Oreské. VoŸba sa uskutoèní 7. 4. 2015 na zasadnutí OcZ... viac  
  19. február 2015 Obecné zastupiteŸstvo sa zíšlo na prvom riadnom zasadnutí v roku 2015 ... viac  
  7. február 2015 Pozrite si nové zloženie komisií OcZ, ich náplò práce... viac  
  26. január 2015 Pozývama Vás na Detský karneval s diskotékou, ktorý sa uskutoèní v Spoloèenskej miestnosti v obci Oreské v nedeŸu 1.2.2015 o 15:00 hod.  
  27. december 2014 SILVESTER 2014: Starostka obce a poslanci obecného zastupiteŸstva Vás pozývajú na SILVESTROVSKÉ POSEDENIE, ktoré sa uskutoèní v Spoloèenskej miestnosti v obci Oreské dòa 31.12.2014 o 20:00 hod. Teši sa môžete na ...  
  27. november 2014 Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteŸstva, na ktorom sa ujme funkcie novozvolená starostka obce a poslanci Obecného zastupiteŸstva.    
  19. november 2014 Obecné zastupiteŸstvo zasadlo v tomto volebnom období poslednýkrát... viac  
  4. november 2014 Pozývame Vás na riadne zasadnutie Obecného zastupiteŸstva, posledné v tomto volebnom období.    
  16. október 2014 Chcete vedie, kto bude riadi obec po voŸbách? Tu je zoznam kandidátov na starostu obce a poslancov Obecného zastupiteŸstva.    
  10. október 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  12. august 2014 OZNAM: Dôležité informácie k voŸbám do orgánov samosprávy obce ... viac  
  1. júl 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  28. máj 2014 Pozrite si, ako to vyzeralo na tohtoroènej oslave Dòa matiek ... viac    
  21. marec 2014 Na riadnom zasadnutí OcZ ... viac  
  11. január 2014 Kalendár zberu odpadu pre rok 2014 nájdete tu.    
  23. december 2013 Pozývame Vás na vianoèné posedenie pri jedlièke... viac    
  23. december 2013 Na riadnom zasadnutí schválilo OcZ dve VZN,... viac  
  8. novembra 2013 Obecné zastupiteŸstvo na svojom riadnom zasadnutí... viac  
  8. novembra 2013 Pozrite si prevádzkový poriadok novozriadenej obecnej posilòovne...  
  5. augusta 2013 Obecné zastupiteŸstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo okrem iného aj Závereèný úèet obce Oreské za rok 2012... viac  
  8. júl 2013 Pozývame Vás na valné zhromaždenie lesného pozenkového spoloèenstva... viac  
  13. máj 2013 Pozývame Vás na oslavu Dòa matiek... viac    
  13. máj 2013 Na riadnom zasadnutí OcZ... viac  
  22. marec 2013 Pozrite si rozpoèet obce Oreské schválený Obecným zastupiteŸstvom.  
  4. február 2013 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí, kde okrem iného schválilo zmeny vo viacerých VZN.  
  29. december 2012 Pozývame Vás spoloène privíta nový rok 2013 – zaèíname 31.12. o 19:00. viac    
  29. december 2012 Informácie o zbere odpadu v roku 2013 nájdete tu.    
  28. december 2012 Oznámenie o zámere: Obec Oreské ... viac    
  3. december 2012 Na svojom mimoriadnom zasadnutí Obecné zastupiteŸstvo v Oreskom prejednávalo situáciu okolo ažby dreva v lese Ivanoška.  
  12. november 2012 Obecné zastupiteŸstvo sa svojom riadnom zasadnutí okrem iného upravilo rozpoèet obce na rok 2012 a schválilo VZN è. 14/2012 o správnych poplatkoch (prehŸad spávnych poplatkov).  
  16. august 2012 Pozrite si Výročnú správu obce Oreské za rok 2011.    
  16. august 2012 Obecný úrad vyhlasuje výzvu na ... viac    
  16. august 2012 Preèítajte si uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteŸstva.  
  10. júl 2012 Pozrite si Závereèný úèet obce za rok 2011.    
  5. jún 2012 Obecný úrad vyhlasuje obchodnú verejnú súaž na prenájom... viac    
  5. jún 2012 Preèítajte si podrobnosti z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteŸstva.  
  30. máj 2012 Pozrite si, ako to vyzeralo na oslave Dòa matiek.    
  2. apríl 2012 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí, na ktorom schválilo cenové ponuky na dokumentáciu súvisiacu s protipovodòovými opatreniami.  
  15. marec 2012 V predèasných voŸbách do NRSR zo 405 oprávnených volièov platný hlasovací lístok odovzdalo 261. Pozrite si podrobné výsledky hlasovania v našej obci.    
  6. marec 2012 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na riadnom zasadnutí, okrem iného schválilo VZN è. 13/2012 o organizácii miesteho referenda.  
  17. január 2012 Aktuálne èíslo obecných novín Pod Bukovinou si môžete preèíta aj na internete...  
  29. december 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na závereènom riadnom zasadnutí v roku 2011, kde o. i. schválilo aj rozpoèet obce Oreské na rok 2012.  
  27. december 2011 Kalendár zberu odpadu pre rok 2012 nájdete tu.    
  9. december 2011 Obecné zastupiteŸstvo na svojom zasadnutí 1. 12. 2011 schválilo VZN è. 11/2011 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a VZN è. 12/2011 o poplatkoch vyberaných obcou.    
  9. november 2011 Pozrite si podrobný návrh rozpoètu obce Oreské na rok 2012.    
  23. september 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí.  
  23. september 2011 Pozrite si aktuálny sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou Oreské.    
  2. september 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na treom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  5. august 2011 V uplynulých dòoch vyšlo historicky prvé èíslo obecných novín Pod Bukovinou.  
  23. jún 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na mimoriadnom zasadnutí.  
  5. jún 2011 Za budovou spoloèenskej miestnosti bolo slávnostne otvorené detské ihrisko. foto  
  31. máj 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na druhom tohoroènom riadnom zasadnutí. Okrem iného zvolilo hlavnú kontrolórku obce a knihovníèku Obecnej knižnice.  
  15. apríl 2011 V najbližších dòoch bude vybudované v našej obci detské ihrisko. Ako bude vyzera, si môžete pozrie tu.  
  3. marec 2011 Obec Oreské vyhlasuje voŸbu hlavného kontrolóra obce na 27. 5. 2011.    
  3. marec 2011 Obec Oreské vyhlasuje konkurz na pracovné miesto knihovníka na 27. 5. 2011.    
  28. február 2011 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na prvom tohoroènom riadnom zasadnutí. Okrem iného schválilo VZN è. 10/2011 – „Povodòový plán záchranných prác obce Oreské“.  
  27. január 2011 Od 1. januára 2011 vyplýva obciam podŸa zákona è. 546/2010 Zb. povinnos zverejòova dokumenty týkajúce sa finanèných vzahov obcí. Obec Oreské preto zverejòuje zmluvy, faktúry a objednávky súvisiace s èinnosou obce.    
  21. december 2010 Novozvolené obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na svojom ustanovujúcom zasadnutí, na ktorom okrem iného zriadilo 6 komisií a zvolilo ich èlenov.  
  14. december 2010 Oboznámte sa so zmenami súvisiacimi so zberom odpadu v roku 2011. viac    
  28. november 2010 Vo voŸbách do samosprávy obcí bol za starostu obce Oreské zvolený Milan Havrilèák a za poslancov OcZ boli zvolení Miroslav Harvilèák, Michal Chorcholiè, Ján Béreš, Matúš Šimko a Eva Havrilèáková. Pozrite si podrobné výsledky.    
  12. november 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na piatom tohoroènom riadnom zasadnutí. Okrem iného schválilo pozmenený rokovací poriadok.  
  8. október 2010 Miestna volebná komisia zaregistrovala 3 kandidátov na funkciu starostu obce, o 5 poslaneckých kresiel sa bude uchádza 16 kandidátov.    
  31. august 2010 Oznámenie: Rozhodnutím predsedu NR SR è. 225/2010 boli vyhlásené voŸby do orgánov samosprávy obcí na deò 27. november 2010. viac    
  20. august 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na štvrtom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  28. jún 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na treom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  30. apríl 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na druhom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  1. marec 2010 Do platnosti vstúpili Zásady hospodárenia obce schválené OcZ na zasadnutí 26. 2. 2010. Ponúkame Vám ich úplné znenie.  
  26. február 2010 Obecné zastupiteŸstvo sa zišlo na prvom tohoroènom riadnom zasadnutí.  
  13. február 2010 V týchto dòoch bola spustená oficiálna stránka obce Oreské. Veríme, že sa stane zdrojom užitoèných informácii pre obyvateŸov i turistov.    
         
         
         
         
         
         
         
 
Vývoz odpadu
TKO
7. 3. 2017
separovaný odpad
zmiešané plasty
16. 3. 2017
Cestovné poriadky

Michalovce – Oreské
– Staré – Strážske

a späť
Samospráva

Košický
samosprávny kraj
Rímskokat. cirkev
Rozpis sv. omší
  SOBD
  Úradné oznamy
  Harmonogram vývozu odpadu
  návštev
 
0 online
  in-pocasie.sk
 
 
Google