Lesné pozemkové spoločenstvo Oreské
POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: pozemkové spoločenstvo Oreské, ktoré sa uskutoční

Srdečne Vás pozývame na valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva: pozemkové spoločenstvo Oreské,
ktoré sa uskutoční dňa 28. 7. 2013 (nedeľa) o 15:00 hodine v spoločenskej miestnosti v Oreskom.

Program:

 1. Prezentácia účastníkov od 15:00 hodine
 2. Privítanie a úvod
 3. Určenie zapisovateľa
 4. Určenie volebnej komisie a zapisovateľa
 5. Voľba návrhovej a mandantovej komisie
 6. Voľba overovateľov zápisnice
 7. Voľba nového výboru a dozornej rady
 8. Vyhlásenie výsledkov volieb zapisovateľkou volebnej komisie
 9. Stanovy spoločenstva
 10. Zmluva o založení spoločenstva UPSO s právnou subjektivitou
 11. Správa tesného hospodára
 12. Obnovenie ťažby dreva a jeho nasledovný predaj
 13. Ekonóm pozemkového spoločenstva
 14. Návrh na odmeňovanie Členov výboru a dozornej rady
 15. Diskusia
 16. Záver

Ján Šalata
predseda lesného spoločenstva v Oreskom

V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.