Starostka obce Oreské
Pozvánka na riadne zasadutie OcZ

V zmysle § 13, odst. 4a), Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam

riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oreskom,
ktoré sa uskutoční dňa 23. 6. 2015 (piatok) o 18:00 hodine v miestnosti Obecného úradu v Oreskom.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  2. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola uznesení.
  4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2014.
  5. Vyhodnotenie odpustovej diskotéky.
  6. Vyhodnotenie spoločenskej akcie „MDD“.
  7. Diskusia.
  8. Návrh uznesení.
  9. Záver.

Bc. Agnesa Stričková
starosta obce