Informácie o zbere odpadu v roku 2011
Spoločnosť Fúra, ktorá v našej obci zabezpečuje zber komunálneho odpadu, separovaný zber a zber nebezpečného odpadu Vás chce informovať o zmenách, ktoré zaviedla na rok 2011. Kalendár s termínmi zberu odpadu si môžte stiahnuť aj tu.

Tuhý komunálny odpad (TKO)

  • Každá domácnosť, ktorá zodpovedne pristupuje k separovanému zberu dostane od spoločnosti Fúra bezplatne dve jednorazové označené červené vrecia. Tieto jednorazové vrecia môžete v priebehu roka, v ktorýkoľvek vývozný deň vyložiť ku Vašej zbernej nádobe a pracovníci spoločnosti Fúra Vám odpad s vrecom odvezú bezplatne.
  • V prípade, ak Vám vrecia nebudú postačovať, môžete si ľubovoľný počet týchto 120 l jednorazových označených vriec zakúpiť na obecnom úrade.
  • Komunálny odpad, ktorý nebude uložený v tomto označenom vreci, alebo v odpadovej nádobe, Vám spoločnosť Fúra nevyvezie.
  • Spoločnosť Vás chce upozorniť, že do komunálneho odpadu nepatrí stavebný odpad ako sú napr. tehly, kachličky a kamene a biologický odpad ako tráva, konáre či lístie.

Separovaný odpad

  • Z dôvodu zmien v zákonoch a z dôvodu zefektívnenia separovaného zberu, spoločnosť rozširuje separovaný zber o zber kovových obalov. Kovové obaly bude zbierať 2 x ročne spolu s tetrapakom. Medzi kovové obaly patria plechovky od alkoholických a nealkoholických nápojov, ktoré je potrebné  zlisovať stlačením. Medzi tetrapak patria  škatuľové obaly od džúsov, mlieka, ktoré tiež  zlisujte stlačením. Papier sa bude zbierať samostatne 2 x ročne, 4 x ročne sklo a 7 x ročne PET fľaše. Do zmiešaných plastov, ktoré sa zbierajú 4 x ročne patria: plastové stoličky, obaly z drogérie a PET fľaše od nápojov. Pneumatiky do vonkajšieho priemeru 1 m bez diskov spoločnosť zbiera dvakrát ročne, zároveň 2 x ročne spoločnosť Fúra odvezie elektronický odpad, ktorý musí byť v celku s elektronickými časťami.
  • Zber jednotlivých komodít, ako aj komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť Fúra od skorého rána až do večerných hodín.
  • Spoločnosť chce upozorniť, že bezplatný separovaný zber a likvidácia nebezpečných odpadov je len pre občanov obce. Žiada podnikateľské subjekty v obci (potraviny, pohostinstvá, pneuservisy a pod.), ktoré chcú separovať, aby kontaktovali spoločnosť Fúra s.r.o. a dohodli si podmienky zberu. V opačnom prípade separovaný zber od podnikateľov nevykoná.
  • Zber nebezpečného odpadu bude vykonaný 2 x ročne na mieste určenom obecným úradom v presne stanovenom čase. Môžete priniesť farby, lepidlá, žiarivky, batérie, akumulátory, obaly z farieb a pod. Každý takýto odpad musí byť v pôvodnom balení. Pri odovzdávaní nebezpečného odpadu je občan zo zákona povinný predložiť občiansky preukaz.