OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

OBEC ORESKÉ
Obecný úrad, Oreské 129, 072 23 Staré

VYHLASUJE

Podľa ustanovenia §281 a násl. Zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
na prenájom Potravín s. č. 110 v obci Oreské

PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:
 1. Súťažiaci predloží vyhlasovateľovi písomný návrh ceny za prenájom.
 2. Využitie prenajatých priestorov na prevádzkovanie predajne potravín.
 3. Minimálna cena za prenájom 200 € mesačne. Náklady na plyn, elektrinu, vodu a vývoz a likvidáciu odpadov hradí nájomca.
 4. Prenajímateľ trvá na možnosti výpovede, ak:
  a) nájomca zmení dohodnutý účel užívania prenajatých priestorov
  b) nájomca neplní povinnosti vyplývajúce z podmienok prenájmu
  c) nájomca neuhrádza nájomné v dohodnutých lehotách
  .
 5. Nebytové priestory „Predajňa potravín“ sa prenajímajú na obdobie 5 rokov.
 6. K žiadosti priložiť: Doklad o právnej subjektivite (výpis z obchodného registra, živnostenský list).
 7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť.

Prihlášku do Obchodnej verejnej súťaže, ktorá musí obsahovať všetky vyhlásené podmienky OVS je potrebné doručiť na adresu vyhlasovateľa v termíne
do 20. júla 2012 (piatok) do 12:00 hod. v zalepenej obálke s označením

„Prenájom nebytových priestorov Oreské – NEOTVÁRAŤ".

Výsledky Obchodnej verejnej súťaže budú záujemcom oznámené písomne do 14 dní odo dňa záverečného vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže .
Bližšie informácie o predmete prenájmu poskytne Obecný úrad v Oreskom alebo telefonicky na čísle telefónu 0904 617 702 alebo
056 / 688 6063.

Znenie súťažných podmienok a lehota na predkladanie súťažných návrhov sú zverejnené na úradnej tabuli obce Oreské a
na internetovej stránke www.oreske.3gpsnet.sk

Vyvesené dňa 31. 5. 2012
Milan Havrilčák, v.r.
starosta obce