Oznámenie o zámere
Navrhovateľ, Obec Oreské, Oreské 129, 072 23 Staré predložil Obvodnému úradu životného prostredia Michalovce podľa § 22 zákona č. 24 / 2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších noviel (ďalej len zákon) zámer „Oreské - protipovodňové opatrenia na obecnom potoku"

Obec Oreské podľa § 23 ods. zákona oznamuje verejnosti, že do zámeru je možno nahliadnuť na tunajšom Obecnom úrade od 28. 12. 2012 v úradných hodinách po dobu 21 dní.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Obvodnému úradu životného prostredia Michalovce, Námestie slobody 1, 07101 Michalovce najneskôr do doby 21 dní od doby keď bola o zámere informovaná.

Milan Havrilčák
starosta obce